Your Hunk of the Day: Yasiel Fleites

Yasiel Fleites - Hunk du Jour

Yasiel Fleites by Luis Rafael via Model Mayhem

Today's Hunk of the Day

Vote For Tomorrow's Hunk of the Day

Past Hunks by Month

Explore Previous Hunks

Your Hunk of the Day: Tyson Paige
Your Hunk of the Day: Michael Fassbender
Your Hunk of the Day: Garrett Neff
Your Hunk of the Day: Michele Graglia
Your Hunk of the Day: Antonio Vizcaino
Your Hunk of the Day: Aaron O'Connell
Your Hunk of the Day: Josh Hutcherson
Your Hunk of the Day: Adam Fletcher
Your Hunk of the Day: Sam Layton