Your Hunk of the Day: Yasiel Fleites

Yasiel Fleites - Hunk du Jour

Yasiel Fleites by Luis Rafael via Model Mayhem

Today's Hunk of the Day

Vote For Tomorrow's Hunk of the Day

Past Hunks by Month

Explore Previous Hunks

Your Hunk of the Day: Marlon Texeira
Your Hunk of the Day: Daniel Macedo
Your Hunk of the Day: The 2008 US Olympic Water Polo Team
Your Hunk of the Day: Matt Stone
Your Hunk of the Day: Taye Diggs
Your Hunk of the Day: Daniel Garofali
Your Hunk of the Day: Enrique Iglesias
Your Hunk of the Day: Zach Burns
Your Hunk of the Day: Nikita Gutsu